me. 

(Source: dramaisthenewblack, via thelibralesbian)